Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

OZNAČENÍOBSAH POLOŽKY
1. NázevMateřská škola Vážany, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZřizovatel: OÚ Vážany, Vážany 20, 687 37
3. Organizační strukturaMateřská škola Vážany, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
– školní výdejna
4. Kontaktní spojení4.1 Kontaktní poštovní adresa:
MŠ Vážany, Vážany 20, 687 37

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
MŠ Vážany, Vážany 20, 687 37

4.3 Úřední hodiny:

4.4 Telefonní čísla:
572 593 637, 603 103 697

4.5 Adresa internetové stránky:
www.skolka-vazany.cz

4.6 Adresa podatelny:

4.7 Elektronická adresa podatelny:
skolkavazany@gmail.com

4.8 Datová schránka:
ID datové schránky: 5wgk3i3
5. Případné platby lze poukázatč.ú. 863941880277/0100 (Komerční banka, a.s.)
6. IČO70997080
7. Plátce daně z přidané hodnotyNejsme plátci DPH
8. Dokumenty8.1 Seznamy hlavních dokumentů
https://www.skolka-vazany.cz/dokumenty-ms/

8.2 Rozpočet
https://www.skolka-vazany.cz/dokumenty-ms/
9. Žádosti a informaceOsobně v kanceláři ředitelky, elektronicky na adrese podatelny, datovou zprávou
10. Příjem podání a podnětůOsobně v kanceláři ředitelky, elektronicky na adrese podatelny, datovou zprávou
11. Předpisy11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje:
– Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
– Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených
s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka,
pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací,
přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.
Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za
poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci
stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě
licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u
povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy13.1 Vzory licenčních smluv
V současné době nejsou pro MŠ Vážany poskytnuty žádné
vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro MŠ Vážany poskytnuty žádné výhradní
licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímhttps://www.skolka-vazany.cz/dokumenty-ms/
Poskytnuté informace
Podpisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situaceSlužby veřejné správy na portal.gov.cz
Formulářehttps://www.skolka-vazany.cz/dokumenty-ms/
Opravné prostředkyCo když orgán žádosti nevyhoví
– Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o
odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu
orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však
podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

– Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(dále jen „stížnost“) může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty
podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo
s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a
nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla,
pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy
mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný
formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo
ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a 
proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.